חיפוש כללי

דף הבית

תקנון ותנאי שימוש לפורטל

תנאי שימוש

        (להלן: "האתר").www.israel-industry-north.org.il אנא קראו תנאי השימוש אילו בקפידה בטרם השימוש באתר    תנאי השימוש מצויים באתר ופתוחים לעיון המשתמשים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמתך לכל האמור בתנאי השימוש אף אם כלל לא קראת ו/או לא עיינת בתנאי השימוש. תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים, אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.


המידע – כללי

האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא. 

כוונת התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה היא כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ה ההתאחדות והאגודה אינן אחראיות לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ככל שיש כאלה ו/או יפלו ביחס למידע. התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה מבהירות בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

ידוע למשתמש כי יתכן וחלק מהמידע מקורו מצד שלישי, ומוסכם כי להתאחדות התעשיינים- מרחב צפון ולאגודת בית התעשיינים, חיפה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. פרסום חומרים ותכנים בדפי המפעל הפרטניים המפורסמים באתר זה על אחריותם הבלעדית של המפעלים.
 
זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של המועצה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ההתאחדות והאגודה.. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 
מצביעים וקישורים אלקטרוניים

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים , חיפה אינן מתחייבות לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר, ואין להתאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין  ההתאחדות ו/או האגודה  אחראיות לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של הנ"ל לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם. התאחדות והאגודה  רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 
חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול

המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן:

כדלקמן:
- המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים    את השימוש באתר.
- המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל    היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
- המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או     לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.   
- המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר,   לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.         
- המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.  
- המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי   הרשאה מפורשת מראש של התאחדות התעשיינים- מרחב צפון.   
 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.-
- המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את התאחדות התעשיינים- מרחב צפון

  .  מכל אחריות בעניין זה
- המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת       מידע.
- המשתמש מסכים לשפות ולפצות את התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ו/או אגודת בית התעשיינים, חיפה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה  שייגרמו לארגון בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה.

- המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא התאחדות התעשיינים- מרחב צפון  ו/או אגודת בית התעשיינים, חיפה רשאיות   להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתן, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר  ההתאחדות והאגודה תמצאנה לנכון לנקוט כדי להגן על קניינהןו/או על זכויותיהם.

העדר אחריות
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה אינן נושאות בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. התאחדות  והאגודה לא תהינה  אחראיות לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
 
התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה אינן אחראיות לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. אין הארגון יכול לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות התאחדות התעשיינים- מרחב צפון  ו/או אגודת בית התעשיינים, חיפה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותן של ההתאחדות  ו/או האגודה בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.
 
שונות
התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ו/או אגודת בית התעשיינים, חיפה שומרות לעצמן את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי הארגון בגין שינויים במידע באתר. התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ו/או אגודת בית התעשיינים, חיפה שומרות לעצמן את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה שומרות לעצמן את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

אפריל 2015. כל הזכויות שמורות להתאחדות התעשיינים, מרחב צפון ואגודת בית התעשיינים, חיפה.

 

 

הדפס
קונים כחול לבן, העדפת תוצרת הארץ מעודדת את התעשיה הישראלית, מחזקת את הכלכלה ומייצרת מקומות עבודה


 בניית אתריםבניית אתרים